O hříšnosti nynější společenské morálky

Search
Close this search box.

3.7.2008 Haló noviny str. 8 Z KULTURY
(the)
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes zazní světová premiéra nově vytvořené monumentální skladby současné skladatelky Sylvie Bodorové nazvané Mojžíš. Dílo pro sólisty,recitátory,dětský a smíššený sbor,,bicí nástroje a velký orchestr autorka dokončila teprve počátkem letošního roku;o své novince se obsáhleji zmínila v exkluzivním rozhovoru pro nášdeník (otištěn byl 8. března). Zájem široké veřejnosti o tuto novinku je velký a až na několik posledních vstupenek je prove-dení zcela vyprodáno -tak je tomu na Smetanově Litomyšli denně.
Skladatelka Sylvie Bodorová,absolventka konzervatoře v Bratislavě (klavír a kompozice)a následně brněnské Janáčkovy akademie múzických umění ve skladatelském oddělení u profesora Ctirada Kohoutka (s aspiranturou na pražské AMU),si svá vzdělání ještě doplnila stážemi v Sieně,Gdaňsku a v Amsterdamu.
Bodorová nejprve pedagogicky působila na JAMU a od osmdesátých let se věnuje výhradně skladbě (v devadesátých letech pravidelně zajížděla vyučovat na Universitu v Cincinnati/Ohio v USA). Patří k nejvýznamnějším současným evropským skladatelským osobnostem. Do hudebního povědomí začala její tvorba pronikat v osmdesátých letech. Její tvorba zněla doslova na všech kontinentech -v roce 1996 dokonce uvedl kytarista Lubomír Brabec její skladbu Pocta Kolumbovi dokonce na Antarktidě.
Z poslední doby zaznamenala velký úspěch například protifašisticky zaměřená skladba Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcové kvarteto;kromě uvedení na festivalu Pražské jaro byla uváděna i v zahraničí (například v rámci pietních oslav v listopadu 2000 v Coventry a Huddersfieldu). Velký úspěch zaznamenávají i její dal-ší kompozice,nezřídka v provedení výrazných interpretů (například je uvedli houslisté Václav Hudeček či Pavel Šporcl,sopranistka Eva Urbanová a další).
»Jaký smysl má psát vážnou hudbu na počátku 21..století?«položila si otázku skladatelka Bodorová,aby si vzápětí odpověděla:»Takovou otázku si určitě každý au-tor často klade. Svět je plný spěchu a povrchnosti a my jsme tady proto,abychom přiměli ty druhé se na chvíli zastavit a přemýšlet. Jsme tady proto,abychom nasvítili věci z jiné stránky,abychom objevili souvislosti,které v tom chaosu zůstávají utajeny. Jsme tady ale hlavně proto,abychom obdarovávali -chtěla bych svým posluchačům dát kousek krásy,podělit se s nimi o zázrak tvoření. Hudba je největší dar -je pořád s námi,když ji potřebujeme. Vypovídá o tom,co slovy nejsme schopni říci. Je mostem mezi nebem a zemí. Hudba je zázrak.«
Také starozákonní tematika je pro ni prý velmi aktu-ální:»Jde tu o tematizaci lidské statečnosti,odvahy,boje slabšího proti silnému,hledání smyslu tohoto boje a oslavu nezlomnosti. V případě oratoria Mojžíšbyla už samotná volba tématu velmi zajímavá. Když se na mne obrátil umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěch Stříteský s námětem komponovat oratorium k le-tošnímu jubilejnímu 50.ročníku tohoto operního festivalu,měla jsem z toho velkou radost. A bylo to pro mne samozřejmě velkým vyznamenáním.«
Uvědomuje si,že jde o neuvěřitelně vrstevnaté téma. »Pro mne je tím hlavním jádrem celého oratoria,ale i příběhu,obecně lidská tematika. Ten nejtěžší boj -totiž boj se sebou samým,otázka,zda existují některé nepřekročitelné principy,které z nás činí člověka. Tedy otázka,co to je lidská důstojnost a jak ji hájit. Objevuje se zde Desataro jako norma,která přes všechny problémy historie stále zůstává,nebo měla by zůstat pro každého z nás,určitým imperativem. Problém neustále a všude nás obklopující relativizace snad úplně všeho a naproti tomu snaha po určité pevné jistotě,kterou můžeme považovat i za základ alespoň naší evropské -nebo možná celé?!-civilizace. Nepohodlné a nepříjemné překonávání vlastní slabosti,ale i stálé -velmi pohodlné a lákavé -podléhání manipulaci.«
Uznávaná skladatelka si uvědomuje,že oslovovat lidstvo je nezbytné i v současnosti -a možná právě nyní: »Ano,masová -nebo dnes už bych řekla průmyslová,či dokonce postindustriální manipulace,zběsilý konzum pro konzum,nadprodukce zbytečností,ztráta autentického -to jsou pro mne velmi aktuální témata,vidíme je přece všude kolem nás!«
Téma totiž nepojímá coby moralizující čítankovou zkratku,ať už jde o neustálé reptání či podléhání falešným idolům.»Vždyť to jsou všechno události a symboly, které vidíme v jiných podobách kolem sebe. Tímto způsobem -to znamená jako s určitými symboly -pracuji istextem,který jsem pro dnes premiérované oratorium vybrala,«poznamenává Bodorová.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz