Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád

Search
Close this search box.

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ VSTUPENEK NA NÁRODNÍ FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL

(dále jen „Podmínky“)

1. Předmět úpravy Podmínek

1.1.
Tyto Podmínky společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s., IČ: 25918206, se sídlem Jiráskova 133, Záhradí, 570 01 Litomyšl, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu O, vložce 49 (dále jen „Pořadatel“), upravují práva a povinnosti vyplývající z prodeje a nákupu vstupenek na kulturní a jiné akce Pořadatele a veškeré s tím související vztahy.

2. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

2.1.
Akce: Kulturní či jiný pořad pro využití volného času, organizovaný Pořadatelem v předem určeném termínu a na určeném místě, na nějž je Pořadatelem nabízena Vstupenka.

2.2.
Zákazník (spotřebitel): Osoba uzavírající smluvní vztah s Pořadatelem za účelem účasti své nebo třetí osoby na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

2.3.
Držitel Vstupenky: Osoba, která se na základě předložení Vstupenky účastní Akce.

2.4.
Vstupenka: Jedinečný kód vystavený Pořadatelem opravňující jeho Držitele k jednorázovému vstupu na Akci.

2.5.
Poukaz na doplňkový servis k pořadu: Jedinečný kód opravňující jeho držitele k čerpání doplňkového servisu, tj. služeb a produktů přikoupených Zákazníkem ke Vstupence.

2.6.
Dárkový poukaz: Jedinečný kód vystavený Pořadatelem poskytující Zákazníkovi časově omezenou možnost zakoupení Vstupenky na Webovém portálu za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení hodnoty Poukazu.

2.7.
Webový portál pořadatele: Internetové stránky Pořadatele na adrese smetanovalitomysl.cz sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání Vstupenek, poukazů a doplňkových služeb na tyto Akce.

2.8.
Systém ENIGOO: Systém, zajišťující provedení a zaplacení objednávky Vstupenky na Akci, přístupný z Webového portálu Pořadatele. Systém spravuje společnost ENIGOO s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, tel. +420 461 100 936, enigoo.cz

2.9.
Zakoupení Vstupenky: Zakoupením vstupenky je označeno uhrazení ceny za Vstupenku na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci.

2.10.
Prodejní místo: Prodejní místo se smluvním vztahem k Pořadateli, v němž je možné zakoupit Vstupenku. Provozní dobu Prodejního místa stanovuje jeho provozovatel. Seznam Prodejních míst je uveden na Webovém portálu.

3. Ochrana osobních údajů

3.1.
Správcem osobních údajů je Pořadatel. Je povinen je chránit a je zodpovědný za dodržování všech povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů k ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďuje a zpracovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti zpracovatel, jímž je Pořadatelem určena společnost DEEP VISION s.r.o., Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice, e-mail: info@deepvision.cz, tel. +420 461 100 936, enigoo.cz. Osobními údaji se rozumí informace o Zákazníkovi, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pro zpracování objednávky vstupenky je vyžadováno jméno a příjmení Zákazníka, adresa, e-mail a číslo telefonu. Zadáním osobních údajů do formuláře Zákazník uděluje výslovný souhlas s jejich zpracováním. Zákazník však má právo svůj souhlas vzít kdykoli zpět a nechat osobní údaje vymazat. Zákazník má právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení k jejich zpracování, vyžádat si k nim přístup a nechat si je aktualizovat nebo opravit.

4. Smluvní vztahy

4.1.
Zákazník zakoupením Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem, jehož obsahem je poskytnutí možnosti osobní účasti Držitele Vstupenky na Akci za podmínek stanovených v pokynech k účasti („Pořadatelské podmínky“) a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Součástí Vstupenky mohou být i další služby, poskytované Pořadatelem nebo jím sjednaným dodavatelem.

4.2.
Pořadatel je odpovědný za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce. Pořadatel si však vyhrazuje právo jejich změny. Pořadatel je odpovědný i za poskytnutí dalších služeb zakoupených se Vstupenkou, a to i takových, které poskytuje sjednaný dodavatel.

4.3.
Zákazník není v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Vstupenky

5.1.
Vstupenku lze zakoupit ve formě tištěné a elektronické. Elektronickou lze uplatnit pomocí zobrazovacího zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač), nebo ji lze převést do tištěné formy na jakékoli počítačové tiskárně. Vstupenku je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím, tj. před rozmnožením jedinečného kódu kopírováním a použitím neoprávněnou osobou. Za zneužití nenese odpovědnost Pořadatel a vyhrazuje si právo poskytnout služby vyplývající ze Vstupenky prvnímu Držiteli, který se jí prokáže. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje Držitel souhlas s pokyny k účasti („Pořadatelské podmínky“).

6. Poukazy

6.1.
Poukazem lze při nákupu Vstupenek na Webovém portálu zcela nebo zčásti uhradit jejich cenu. Hodnota Poukazu musí být stejná nebo nižší, než je cena nakupovaných Vstupenek. Případnou zbývající cenu je třeba doplatit, přeplatek se nevrací. Poukaz není Vstupenkou, neumožňuje vstup na Akci a neopravňuje k přednostnímu nákupu Vstupenek na vybranou Akci. Poukaz je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím, tj. před vyzrazením jedinečného kódu neoprávněné osobě. Poukaz lze uplatnit opakovaně – až do vyčerpání jeho celkové hodnoty. Pořadatel vzhledem k tomu, že Poukaz může být darován, nemá možnost ověření použití Poukazu oprávněnou osobou.

7. Zákaznický účet

7.1.
Vytvořením zákaznického účtu na Webovém portálu získá Zákazník možnost následného zobrazení objednávky, pozdějšího vytištění Vstupenky, přidávání dalších služeb k zakoupené Vstupence a podobně. Zákaznický účet je chráněn uživatelským jménem a heslem určeným Zákazníkem.

8. Doplňkový servis k pořadu

8.1.
Doplňkový servis k pořadu umožňuje přikoupení služeb a produktů ke vstupence. Typicky se jedná o program pořadu, občerstvení atp. Doplňkový servis je vždy svázán s konkrétní Akcí a podmíněn Zakoupením Vstupenky na tuto Akci. Zákazník, jenž Doplňkový servis nakupuje, proto musí mít zřízen Zákaznický účet. Poukaz na čerpání Doplňkového servisu je po dokončení platby odeslán elektronickou poštou a uložen v Zákaznickém účtu. Po každém dalším přikoupení doplňkových služeb se tento poukaz aktualizuje.

9. Prodej Vstupenek a Poukazů

9.1. Zakoupení Vstupenky v Prodejním místě:

9.1.1.
Zákazník může zakoupit Vstupenku v tištěné formě na Prodejním místě v jeho otevírací době bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu k dispozici. Zákazník může rovněž předem, nejpozději však 24 hodin před konáním pořadu, rezervovat Vstupenku prostřednictvím Webového portálu a tuto následně do stanoveného termínu, nejpozději však 60 minut před začátkem pořadu, v Prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

9.2. Zakoupení Vstupenky nebo Poukazu prostřednictvím Webového portálu, vytvoření rezervace:

9.2.1.
Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku zakoupit nebo rezervovat maximálně 10 Vstupenek na jednu Akci. Je doporučená předchozí registrace Zákazníka a vytvoření Zákaznického účtu. Zákazník je povinen jak v Zákaznickém účtu, tak při nákupu bez registrace uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat.

9.2.2.
Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky dle svého výběru na volná místa v plánku sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat i Doplňkový servis k pořadu. Uživatelé Zákaznického účtu mohou Doplňkový servis k pořadu ke Vstupence přikupovat také později.

9.2.3.
Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu Vstupenku nebo Poukaz zaplatit prostřednictvím on-line platby. Po přijetí platby obdrží Vstupenku, Poukaz na Doplňkový servis k pořadu nebo Poukaz elektronickou poštou na adrese, uvedené ve vyplněném formuláři, resp. v Zákaznickém účtu.

9.2.4.
Zákazník může prostřednictvím Webového portálu rezervovat Vstupenku k následnému uhrazení a vyzvednutí v Prodejním místě. Za tím účelem mu bude po odeslání objednávky zasláno číslo rezervace elektronickou poštou na adresu, uvedenou ve vyplněném formuláři, resp. v Zákaznickém účtu. Doba pro zakoupení Vstupenky v Prodejním místě je omezena na 3 následující kalendářní dny, po jejím uplynutí bude rezervace automaticky zrušena.

9.2.5.
Zakoupenou Vstupenku si lze rovněž nechat zaslat poštou. K ceně bude připočten manipulační poplatek.

9.3. Zakoupení Vstupenky prostřednictvím call centra:

Prostřednictvím call centra na tel. čísle +420 461 049 232 může Zákazník:

9.3.1.
Zakoupit Vstupenku či rezervovat Vstupenku k následnému uhrazení a vyzvednutí v Prodejním místě

9.3.2.
Vytvořit online objednávku (do e-mailu zákazníkovi přijde souhrn objednávky a odkaz na platební bránu)

9.3.3.
Vytvořit objednávku pro platbu převodem – na fakturu

9.4. Hromadné objednávky, telefonické rezervace a vstupenky do sektoru pro invalidní vozíky:

9.4.1.
Vstupenky ve větším množství než 10 kusů na jednu Akci a objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P do sektoru pro vozíky je třeba objednat prostřednictvím e-mailu tickets@smetanovalitomysl.cz nebo na tel. čísle +420 602 457 338. Zde je možno také vytvořit rezervaci Vstupenky a následně ji zakoupit na Prodejním místě.

10. Ceny a slevy

10.1.
Cena Vstupenky nebo poukazů je uvedena na Webovém portálu pořadatele, nebo sdělena Zákazníkovi obsluhou Prodejního místa.

10.2.
Pořadatel poskytuje slevu ze Vstupenky ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P. V hledištích je zpravidla vyhrazen prostor pro umístění 2 až 4 invalidních vozíků a v jeho blízkosti je odpovídající počet sedadel pro doprovod. Vstupenky nejsou k dispozici online, je třeba je objednat nebo rezervovat prostřednictvím e-mailu tickets@smetanovalitomysl.cz nebo na tel. čísle +420 602 457 338.

10.3.
U vybraných Akcí je na Webovém portálu vyznačena možnost další slevy (děti, studenti, držitelé benefitních karet apod.)

10.4.
Sleva se vztahuje vždy na Držitele Vstupenky, který je povinen prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při vstupu na Akci. V případě, že není schopen nárok doložit, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu ceny Vstupenky.

10.5.
Slevy nelze kombinovat.

11. Hlídací pes

11.1.
V online internetové prodejně je možno zvolit požadavek na zařazení do pořadníku náhradních rezervací (Hlídací pes). V případě uvolnění žádaných vstupenek bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena automatická rezervace s platností 48 hodin, o níž bude informován e-mailem. Nebudou-li rezervované vstupenky do této lhůty zakoupeny, vstupenky budou nabídnuty dalšímu čekateli. Požadovat je možno maximálně 4 vstupenky na jeden pořad.

12. Reklamace

12.1.
Zákazník je povinen zkontrolovat po převzetí Vstupenky nebo Poukazu správnost a úplnost všech údajů. Případné odlišnosti údajů od zadané objednávky je Zákazník povinen oznámit bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dní od převzetí Vstupenky nebo Poukazu telefonicky na číslo +420 461 049 232. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace bude po dohodě řešena opravou údajů, náhradním plněním nebo zrušením smlouvy a vrácením zaplacené částky.

12.2.
Neobdrží-li kupující po provedení platby Vstupenku nebo Poukaz, resp. po provedení rezervace její číslo pro zakoupení v Prodejním místě, může zkontrolovat stav objednávky ve svém Zákaznickém účtu. Neregistrovaný Zákazník oznámí tuto situaci na tel. čísle +420 461 049 232.

12.3.
Na reklamace vycházející z porušení povinností Zákazníka po zakoupení Vstupenky nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle platných předpisů České republiky.

13. Vracení vstupného

13.1.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu, účinkujících a programu Akce. O změnách bude informovat prostřednictvím kontaktních údajů ze Zákaznického účtu, informace budou na Webovém portálu, podle možností v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích.

13.2.
Na vrácení vstupného má Zákazník nárok jedině v případě, že se Akce zruší nebo je nedokončena z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení Vstupenky. Úhrada Vstupenky provedená on-line platební metodou bude automaticky refundována návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla odeslána.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

14.2.
V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, adr.coi.cz. Zákazník může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.3.
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2021 a Pořadatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz